Aktuálne kurzy

Nový projekt

Trampolíny bellicon

Tento projekt v nás zreje už dávno a my sa tešíme, že sa nám ho konečne podarilo spustiť.

Teraz oslovujeme sponzorov, ktorí nám môžu prispieť ľubovoľnou čiastkou zasielaním na účet č. SK51 0900 0000 0051 1733 1279, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Dňa 12.7.2017 máme odsúhlasenú na tento účet celoštátnu zbierku ministerstvom vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo SVS-OVS2-2017/026093.

Naša verejná zbierka je zapísaná  do registra verejných zbierok  pod registrovým číslom 000-2017-026093, pod názvom Trampolíny pre zdravie, na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia.

Projekt Trampolíny pre zdravie

Prijímateľ pomoci

Združenie pre ekológiu človeka a krajiny

Kováčska 16

040 01  Košice

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je nakúpiť 10 trampolín značky Bellicon Classic s úchytkami pre bezpečnosť a zavedenie špeciálnych cvičení na uvedených trampolínach v priestoroch JERAN, Centrum osobného rozvoja a sebapoznania.

Cvičenia na trampolínach Bellicon sú ideálne nielen pre mladých a zdravých jedincov, ale aj pre 

seniorov, kde sa pri nastavenom cielenom cvičení eliminuje nepríjemný dôsledok opotrebovaných kĺbov ako sú otrasy a vibrácie spôsobené gravitáciou pri chôdzi a behu. 

ženy s rôznymi disfunkčnými poruchami v oblasti lona ako napr.: problémy s inkontinenciou, kde vďaka cvičeniu na trampolínach dochádza k prirodzenej mechanickej ako aj funkčnej zmene a súčasne k  posilňovaniu vnútorného svalstva, ktoré je nevyhnutné pre udržanie orgánov v ich ideálnej pozícií.

Cvičenia na trampolínach za pomoci držadla sú vhodné nielen pre staršie a hendikepované osoby, 

ale aj  pre mládež, ktorá má problémy s chrbticou

aj pre ľudí so sedavým zamestnaním či nezamestnaných.

Boli preukázané pozitívne účinky u detí, kde sa zlepšuje ich neurologický vývin, koordinácia v priestore a rovnováha. Tiež bolo preukázané, že cvičenie na trampolínach u detí podporuje osifikáciu kostí a rast hustoty kostí.

Cvičenie na trampolínach ponúka pre každého posilňovanie svalstva a to aj vnútorného, ktoré je nevyhnutné na udržanie orgánov v ich ideálnej pozícii. Fyziologické efekty cvičenia na trampolínach sú v posilnení kardio-respiračného systému, spevňovaní svalov, posilňovaní posturálnych svalov, balančných mechanizmov, kinezilogického cítenia, posilňovanie na bunkovej úrovni a tiež prevencia proti rednutiu kosti.

Cieľom je poskytnúť kvalitné cvičenie s hĺbkovým efektom pre všetky vekové kategórie, ktoré je obohatené o prvok zábavy. Hodiny budú vedené certifikovanou lektorkou s možnosťou skupinového, ako aj individuálneho cvičenia.

Doterajšie skúsenosti

Naše doterajšie skúsenosti s cvičením na trampolínach sú bohaté. Pre veľký záujem o kurzy na trampolínach sme boli nútení strážiť počet prihlásených, aby sa neprekročil  vzhľadom na dostupnosť trampolín (20ks). Celkovo sme získali pozitívnu spätnú väzbu na tento druh cvičenia či už zo skupinových cvičení alebo z individuálnych. Cvičenie na trampolínach sa využívalo aj na špeciálne cvičenia zamerané na problémy s chrbticou a panvovým dnom. Celkovo si klientky/klienti pochvaľovali atmosféru, ktorá bola veselá. Rovnako klienti chválili zvýšenie kondície, príliv síl, optimizmu a energie, zníženie hmotnosti, spevnenie tela a viditeľný účinok pri detoxikácií. 

Jeran má skúsenosti s participáciou na projekte Aktívnym športom k dobrej psychickej a fyzickej kondícií, ktorého tvoriteľkou a realizátorkou bola Mária Mitríková. Tu je jej spätná väzba: „ Hlavnou náplňou bolo cvičenie na trampolínach, bol krásnou a obohacujúcou zmenou pre klientov s mentálnym postihnutím Združenia príbuzných a priateľov Radosť, ktorých dni sú až príliš často rovnaké. Všetkým zúčastneným priniesol radosť, uvoľnenie, zábavu spojenú s pohybom, ale aj vzájomné citové prepojenie a súdržnosť. Stratili sa naše zabehnuté role a boli sme jedna makajúca, skákajúca a jašiaca sa banda“.

Celkové skúsenosti s cvičením a organizovaním cvičení prebiehajú od roku 2010.

Aktuálny stav

Vzhľadom na to, že aktuálne disponujeme trampolínami, ktoré sa nemôžu opravovať a sú v nevhodnom stave, cvičenia sú pozastavené. 

Cena za jedno cvičenie pri veľkej skupine bola 3,- Eur, pre študentov 2,- Eur. Permanentka 30,- Eur. Cvičilo sa 1 x v týždni 1 hodinu – streda od 19,30 – 20,30. V rokoch 2010 – 2015 sa cvičilo 2x – stredy a piatky. 

Znížením počtu trampolín na 10 ks, je plánovaná cena za jedno cvičenie pri veľkej skupine 3,50 €, pre študentov 2,50 €. 

Výška finančných prostriedkov projektu

Nákup 10 ks trampolín Bellicon Classic s úchytkou (úchytkami)  s celkovou hodnotou 468 € za kus. Celkové náklady na nákup trampolín je 4 680 €. Súčasťou nákladov je aj doručenie zásielky na adresu centra v celkovej výške 100 €. 

Harmonogram realizácie projektu

Po získaní finančných prostriedkov, budú objednané trampolíny, ich dodanie je obvykle do 6 pracovných dní. Začiatok realizácie cvičení od dodania trampolín, do doby záruky trampolín t.j. 3 roky.

Prvý mesiac – objednanie trampolín 

Druhý mesiac – spustenie cvičení na trampolínach

Tretí mesiac – podľa záujmu úprava frekvencie cvičenia, získavanie prvých spätných väzieb od klientiek/klientov

Štvrtý až 36 mesiac – cvičenie na trampolínach pre rôzne skupiny

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Počet návštevníkov, ktorý je možné rozdeliť podľa vekových kategórií.  Maximálny počet záujemcov na jedno cvičenie je 9 plus 1 lektor/ka. Čas jednej hodiny je 45 – 50 minút, koľkokrát za týždeň, 1x do týždňa plus individuálne cvičenia podľa dohody s klientmi. Podľa záujmu sa frekvencia cvičení za týždeň môže navýšiť. 

Získanie spokojnosti návštevníkov, ktorá bude priebežne hodnotená dotazníkmi. Získanie subjektívnych informácií o zdravotnom zlepšení. 

Miesta realizácie projektu

Aktivity súvisiace s využitím trampolín, budú realizované v priestoroch JERAN, Centrum osobného rozvoja a sebapoznania na Bauerovej 1 na sídlisku KVP. Ide o priestory bývalej materskej školy, celková rozloha cvičebnej plochy je 91m2, pokrytých laminátovou podlahou. Miestnosť je vzdušná, vetrateľná oknami pozdĺž celej miestnosti na šírku. 

Blízko pri vstupe do budovy je bezplatné parkovisko s dostatočným počtom voľných miest na státie. Lokalita centra je s výbornou dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy, konkrétne ide o spoje 19, 36, 71, 54, 34, 55.